Play Kessen! Dokapon Oukoku IV: Densetsu no Yuusha Tachi (BS) (Flash)