Play Kaizou Choujin Shubibinman Zero (Java)

NOTE: Currently Shubibinman Zero crashes. Sorry.